LISTA IZVEDENIH MONTAŽNIH RADOVA

HLAĐENJE SISTEMI d.o.o.

 

KOKA d.d.,Varaždin

– Dobava i ugradnja te puštanje u pogon novih sustava za duboko zamrzavanje režima rada -42oC pri direktnom isparavanju NH3, a koji obuhvaćaju:

Cartofreez rashladnog učina Q=420 kW pri -42oC.

Girofreez rashladnog učina Q=2×90 kW pri -42oC.

 

PERUTNINA PTUJ – PIPO d.o.o. Čakovec

– Izgradnja rashladnog amonijačnog postrojenja,te instalacija novog protočnog tunela za hlađenje peradi kapaciteta D=4000 kom/h. Instalacija obuhvaća ugradnju dva vijčana kompr.agregata Q=600 kW, dva nova evaporativna kondenzatora po 1000 kW sa pratećom instalacijom, cijevnim razvodom i radnom i sigurnosnom automatikom.

 

KOKA d.d.,Varaždin

– Dobava i ugradnja te puštanje u pogon rashladne opreme za indirektno hlađenje potrošača u pogonu Koka d.d. Varaždin. Radovima su obuhvaćeni:

-Hladnjača za skladištenje svježe i duboko smrznute robe ukupne površine 2650 m2.

-Protočni tuneli za brzo hlađenje peradi kapaciteta 2 x 5000 kom/h

 

VINDIJA d.d. KONZUMNA MLJEKARA – VARTILEN, Varaždin

– Dobava ugradnja te puštanje u rad 2. Faze hlađenja bazena ledene vode na lokaciji Gospodarska 27/A, Varaždin. Radovi su obuhvatili dobavu i montažu vijčanih kompresorskih agregata, evaporativnog kondenzatora, separatora sa hladnjacima

„shell & plate” te akomulacionog bazena ledene vode indirektno hlađeno Temperom. Rashladni učin amonijačnog postrojenja je Q = 1000 kW, a kapacitet akumulacije iznosi 12000 kwh.

 

PODRAVKA d.d Koprivnica

– Isporuka novih vijčanih NH3 kompresora, demontaža stare opreme te montaža nove i ugradnja centralnog nadzornog upravljačkog sustava, te puštanje kompresora u pogon na lokaciji Podravka, Tvornica Danica.

– Isporuka i ugradnja sustava za rashladu tehnološke vode, te puštanje u rad na lokaciji Tvornica Kalnik.

– Zamjena dijela amonijačnog cijevovoda i armature u sklopu rashladno amonijačnog postrojenja Danica., proizvodnja konzervi i kobasičarna.

 

MIRNA d.d. Rovinj

Radovi na proširenju postojećih rashladnih komora u objektu nova hladnjača Mirne d.d. u Rovinju i rekonstrukcija pumpališta NH3 sustava -42oC.

 

MESNA INDUSTRIJA VAJDA d.d. Čakovec

– Dobava i ugradnja uređaja i opreme strojarskih rashladnih instalacija, te radovi na rekonstrukciji pogona za preradu mesa u Vajdi, Čakovec. što uključuje puštanje u pogon montirane opreme kao i izradu tehničke dokumentacije za potrebe Agencije za opremu pod tlakom. Radovi uključuju projektiranje, dobavu i montažu rashladne opreme za protočni tunel za intezivno hlađenje nakon klanja na režimu -22o/-12oC, te sustava indirektnog hlađenja pratećih sadržaja kao što su tehnološka hlađenja, skladištenja, prerade, pakovanja te manipulativnih sadržaja. Podmirenje rashladnih tereta protočnog tunela vrši se ciklusom hlađenja -30oC sa dva vijčana kompresor.agregata Q= 600 kW dok su indirektni tereti podmireni sustavom hlađenja ciklusa -10oC p.g.- voda.

 

OSJEČKA PIVOVARA d.d. OSIJEK

– Rekonstrukcija rashladne NH3 stanice pivovare obuhvatila je niskotlačni dio instalacije uključivo sa zamjenom separatora amonijačnih para, sa automatikom, cijevnim razvodom i pratećom instalacijom. Rashladni učin Q=1000 kW.

 

GENERA d.d., Kalinovica

– Kondicioniranje proizvodnih prostora i laboratorija u farmaceutskoj industriji. Instalirani su sustavi za klimatizaciju sterilnih prostora najviše klase čistoće sa kontrolom temperature, vlage, te tlakova proizvodnih i tampon prostora. Izvedeni su sljedeći objekti:

– Postrojenje za kondicioniranje pogona virusnih vakcina, /čisti prostori + tampon tlačne zone/ ukupne površine 520 m2

– Klimatizacija pogona proizvodnje sterilnih i oralnih suspenzija i masti, /čisti prostori + tampon tlačne zone/ ukupne površine 430 m2

– Klimatizacija proizvodnog prostora proizvodnje sterilnih otopina KA-111, /čisti prostori + tampon tlačne zone/ ukupne površine 700 m2

– Klimatizacija proizvodnog prostora proizvodnje praškastog dijela pogona Kemofarmaceutike KA-110, / tlačne zone/. Kontrola vlage dodatnog sušenja zraka – ugradnja MUNTERS uređaja. Ukupna površin pogona 1250 m2.

– Klimatizacija prostora laboratorija u kontroli kvalitete, /čisti prostori + tampon tlačne zone/ ukupne površine 225 m2

– Kondicioniranje zraka proizvodnog pogona KA-114, /čisti prostori + tlačne zone/ te imunološkog laboratorija K-115.

– Klimatizacija postrojenja proizvodnje praškova, tableta i granula, /čisti prostori + tampon tlačne zone/ ukupne površine pogona 350 m2

 

ZAGREBAČKA VELETRŽNICA d.d. Zagreb

– Rekonstrukcija termoenergetskih instalacija skladišnih prostora, te pratećih administrativnih sadržaja površine F = 900 m2 .

– Rekonstrukcija sustava grijanja i ventilacije kancelarija i drugih poslovnih i manipulativnih sadržaja površine F = 200 m2 .

– Rekonstrukcija rashladnih komora ±0°C/-25°C sa ekspeditnom hidrauličkom rampom. Ukupna površina F = 2.800 m2.

– Dobava i montaža apsorbera NH3, te ventilacionog sustava rashladnih stanica strojarnice br. 2 i 3 hladnjača na lokaciji Slavonska avenija bb. Učin apsorpcije je smanjenje koncentracije sa 10.000 ppm na 100. ppm uz satni protok zraka 10.000 m3/h

 

HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU, Zagreb

– Izgradnja rashladnih komora uključivo izolaterski i instalaterski radovi. Izgrađeno je 8 rashladnih komora od čega su 3 sa mraznim režimom skladištenja – 35oC. Ukupna površina komora 210 m2

 

HLADNJAČA PODRAVKA – Dugopolje

– Nabava i ugradnja rashladne opreme hlađenog skladišta sa mjerenjem temperature na građevini REGALNO SKLADIŠTE “PODRAVKA u Dugopolju.Radovi su obuhvaćali izgradnju komora za svježu i duboko zamrznutu robu.Ukupna površina hladioničkog prostora sa pratećim manipulativnim prostorima je F = 1.900 m2.

 

DISTRIBUTIVNI CENTAR ZAGREBAČKIH VOĆNJAKA

– Dobava i montaža rashladnog postrojenja za hlađenje komora za skladištenje jabuka te sortirnice hladnjače. Rashladni medij R – 404A. Površina objekta cca 1200 m2.

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA RADA I PODUZETNIŠTVA
RAVNATELJSTVO ZA ROBNE ZALIHE

– Izgradnja nove hladnjače za skladištenje svježih namirnica sa mogućnošću kontrole relativne vlage i temperature,uključivo i provjetravanje.Hlađenje se izvodi indirektnim hlađenjem smjese prophilen glycol-voda , a postrojenje upravlja i nadzire daljinski i CNUS-om iz sjedišta u Zagrebu. Skladište je ukupne površine F = 1.100 m2.

 

ZAGREBAČKI HOLDING d.d. Zagreb

– Rekonstrukcija rashladnih komora sa manipulativnim hodnicima hladnjače na slavonskoj aveniji bb, a koja obuhvaća:

– Rashladne komore dim. 17x10x6 m za skladištenje svježe robe režima ± 0oC. Radovima obuhvaćeno 6 komora ukupne površine 1020 m2.

– Komore za skladištenje duboko zamrznute robe dim. 24 x11x 8 m sa temp.režimom skladištenja -25oC. Radovima je obuhvaćeno 6 komora ukupne površine 1452 m2

 

ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o. ZAGREB – CATERING

– Dobava i montaža novih rashladnih komora te novog rashladnog sustava hlađenja. Ukupno 8 komora radnog režima od +8oC do -25oC u ZGRADI CATERING. Hlađenje se vrši direktnom ekspanzijom radhladnog medija R-404A

 

RALU Logistika d.o.o. – REGALNO SKLADIŠTE

– Rekonstrukcija komora za skladištenje duboko zamrznute robe ciklusa -25°C na Veletržnici, ukupne površine F =1.000 m2.

 

MARASKA d.d. ZADAR – HLADNJAČA SIROVINA

– Izgradnja hladnjače za prihvat i skladištenje sirovina , sa sustavom za tehnološko hlađenje u proizvodnji alkoholnih i bezalkoholnih pića ,uključivo sa klimatizacijom poslovnih prostora nove upravne zgrade.

– Isporuka i montaža rashladnog postrojenja za protočno hlađenje tehnološke vode u pogonu BAP-a.

– Isporuka i montaža rashladnog agregata za protočno hlađenje dekarbonizirane vode.

 

MLJEKARA – NOVI DOMIL d.o.o. ŽUPANJA

– Rekonstrukcija hladnjače sa zamjenom cijevnog razvoda , ventilskih grupa , te okapnica hladnjaka u hladnjači Novi domil.

 

TVORNICA MLJEČNIH PROZVODA – BELJE, BELI MANASTIR

– Rekonstrukcija sustava hlađenja NH3 i ledene vode, te hlađenje trećeg stupnja procesa pasterizacije putem direktnog hlađenja izmjenom topline sa okolišem, a bez rada kompresora.

 

KONZUM d.d. ZAGREB

– Dobava i montaža rashladnog postrojenja, te sustava ventilacije konfekcioniranja i pripreme ribe na lokaciji Veletržnice i hladnjače. Realizacija obuhvaća hlađenje komore za skladištenje duboko smrznute ribe režima -25oC, skladištenje svježe ribe ±0oC, te prostora konfekcioniranja +8/12oC. Ukupna površina 220 m2.

 

KLAONICA PPS d.o.o. SRBAC, B i H

– Izvođenje radova rekonstrukcije rashladne komore za hlađenje pilića temp.rež. ±0°C, kao i rekonstrukcija visoko tlačnog dijela rashladne stanice ukupnog rashladnog učina Q =700 kW.

 

ZAGREBAČKA PIVOVARA d.d.

– Rekonstrukcija hladnjaka ulja ,kompresorskih agregata rashladne stanice i pumpne stanice za rashladnu smjesu propilen-glicol-voda sekunadrnog rashladnog kruga ukupnog učina Q = 3.200 kW.

 

GENERA d.d., Kalinovica

– Klimatizacija centralnog skladišta gotovih proizvoda KA-001. Skladište je na tri etaže ukupne površine 6000 m2

– Dobava i montaža opreme za kondicioniranje i ventilaciju proizvodnih pogona MEPRON. Ukupna površian pogona 1080 m2.

 

KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB, Klaićeva 16

– Izvođenje građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova na izgradnji nove Operacijske sale sa pratećim sadržajima u KDB.

Isto tako radovima su obuhvaćene dobava i montaža termoenergetskih instalacija odjela JIL – jedinice intenzivnog liječenja, te odjela Pedijatrije na 3. katu bolnice.

 

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB, Kišpatićeva 12

– Rekonstrukcija sustava klimatizacije u bijeloj zgradi (JDK) .

 

KLINIČKA BOLNICA “SESTRE MILOSRDNICE” KLINIKA ZA TRAUMATOLOGIJU, Draškovićeva 19

– Dobava i montaža sustava klimatizacije operacionog bloka sa četiri operacione dvorane. Radovima je obuhvaćeno ugradnja novih klima komora, zračnog razvoda, te distributera zraka specijalne namjene sa apsolutnim HEPA filterima.

 

HEP PRIJENOS d.o.o.

– Sustav klimatizacije poslovne zgrade NDC-a što je obuhvatilo veliku dvoranu Nacionalnog distributivnog centra, server sale, te dvorane za sastanke i prateće prostore,ukupnog učina Q = 280 kW uključivo ventilokonvektorski sustav za klimatizaciju uredskih prostora.

 

MINISTARSTVO MORA PROMETA I INFRASTRUKTURE

– Adaptacija i rekonstrukcija sustava za kondicioniranje s povezivanjem na CNUS,poslovnog prostora Kockica. Radovima su bili obuhvaćeni demontažni radovi ,te radovi na montaži novog sistema za kondicioniranje objekta uključivo sa svim njegovim sadržajima,ukupne površine F = 14.000 m2.

 

VINDIJA d.d. Mljekara Međimurska

– Dobava i montaža amonijačnog postrojenja za protočno hlađenje vode rashladnog učina Q = 400 kW. Radovi su obuhvatili dobavu i montažu evaporativnog kondenzatora te ostale prateće instalacije funkcionalne cijeline.

 

HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA

– Sustav klimatizacije i ventilacije K1-1 (UPS postrojenje) sa sustavom ventilacije i rashlađivanja prostorije novih AKU baterija.

 

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Ivana Lučića 3

– Rekonstrukcija termoenergetskih instalacija u nastavnom dijelu objekta i dekanatu, uključivo sedam dvorana za predavanje te prateći sadržaji ukupne površine 16.000 m2.

 

SVEUČILIŠNA BIBLIOTEKA FILOZOFSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Ivana Lučića 3

– Izvođenje termoenergetskih instalacija na objektu nove Sveučilišne biblioteke Filozofskog fakulteta u Zagrebu .Ukupna površina klimatiziranih prostora F = 12.500 m2.

 

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK

– Klimatizacija prostora osam OP- dvorana i intenzivne njege, /čisti prostori + tlačne zone/ uključivo sa klimatizacijom ostalih sadržaja bolnice.

 

HVU – PETAR ZRINSKI, Zagreb

– Dobava, montaža i puštanje u pogon termoenergetskih postrojenja grijanja, ventilacije i klimatizacije objekta br. 4 Veleučilišta. Kondicionirani prostor obuhvaća ukupno 960 m2 smještajnih kapaciteta za boravak i nastavu. Ukupni instalirani učin sustava grijanja objekta sa sustavom PTV iznosi Q = 700 kW dok ukupni kapacitet klimatizacije – hlađenja iznosi 400 kW.

 

FINA – POSLOVNICA ZAGREB-GRAHOROVA

– Dobava i montaža klima postrojenja sa ventilacionim sustavom poslovnice ukupne površine F = 1.800 m2.

 

FINA – POSLOVNICA SLAVONSKI BROD

– Dobava i montaža klima postrojenja sa ventilacionim sustavom poslovnice ukupne površine F = 4.000 m2.

 

GENERA d.d.

– Dobava i montaža sustava klimatizacije novog mikrobiološkog laboratorija, te instalacije laboratorijskih plinova. Kondicioniranje prostora vrši se uz 100%-tnu količinu svježeg zraka kontrolirane temperature i relativne vlažnosti uz održavanje razlike tlakova između prostora različitih klasa čistoće. Sustav pripreme, filtracije, te distribucije izveden je sukladno standardima propisanim za objekte laboratorijske namjene.

 

PALAČA PRAVDE u Zlataru

– Klimatizacija, ventilacija, grijanje i hlađenje poslovnih prostora zgrade novoga suda, ukupne površine 1.800 m2.

 

KONČAR- MONTAŽNI INŽENJERING, Zagreb

– Klimatizacija poslovnog prostora IV, V i VI kata na lokaciji Borongaj ,ukupne površine klimatiziranog prostora F = 900 m2.

 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, Zagreb

– Sanacija i adaptacija zgrade u Dežmanovoj 6, Zagreb. Radovi su obuhvatili sanaciju centralnog grijanja objekta ,te montažu klimatizacionog sustava objekta na tri kata,ukupne površine F = 840 m2.

 

PLINACRO d.o.o. Zagreb

– Dogradnja poslovne zgrade , grijanje, hlađenje, ventilacija i plinske instalacije na lokaciji Savska 88 a,Zagreb .Radovima je obuhvaćena ugradnja novog sustava ukupne površine poslovnog prostora F = 4.800 m2.

 

NARODNE NOVINE d.d. ZAGREB

– Rekonstrukcija i prenamjena poslovnog objekta Tiskare Društva u Zagrebu površine

3500 m2, a obuhvaćeni su građevinsko-obrtnički radovi, strojarsi radovi (termoenergetske instalacije postrojenja) klimatizacija, ventilacija i grijanje proizvodnih pogona i uredskih prostora, te el. radove.

NARODNE NOVINE d.d. ZAGREB – Poslovnica Varaždin

– Dobava i montaža te puštanje u rad toplovodnog kotla Q = 600 kW uključivo sa pratećim isntalacijama, te sustavom alarmiranja – plinodajave.

 

Ured za opće poslove Hrvatskoga Sabora i Vlade Republike Hrvatske

– Dobava, montaža te puštanje u pogon postrojenja nove rashladne stanice, te instalacije novih ventilatorskih konvektora i rekonstrukciji centralnog grijanja na zgradi Vlade Republike Hrvatske, na lokaciji Trg.Sv. Marka 1 i 2. Radovima je obuhvaćena izgradnja kompletnog novog sustava. Ukupno je 1450 m2 prostora obuhvaćeno rekonstrukcijom.

 

PRVA SPORTSKA KLADIONICA, Sesvetski Kraljevac

– Provjetravanje, grijanje i klimatizacija poslovnog prostora kladionice uključivo sa pratećim sadržajem ukupne površine 860 m2.

 

PRVA SPORTSKA KLADIONICA, Zadar

– Provjetravanje, grijanje i klimatizacija poslovnog prostora kladionice uključivo sa pratećim sadržajem ukupne površine 1400 m2 .

 

HOTEL DUBROVNIK d.d. ZAGREB

– Rekonstrukcija termoenergetskog postrojenja klimatizacije, grijanja i ventilacije, te sustava grijanja P.T:V. Hotela. Radovi su obuhvatili demontažu dijela postojećeg agregata za protočno hlađenje vode i ugradnju novog, te isto tako demontažu postojećeg sustava grijanja P:T:V: i ugradnju novog. Realizacija rekonstrukcije izvedena je na način da se kao alternativni izvori energije koristi i sustav novih sunčanih kolektora kao i korištenje „otpadne“ topline kondenzacije rashladnog postrojenja

 

MINISTARSTVO OBRANE, ZAGREB

– Izvođenje strojarskih radova grijanjana, hlađenja i ventilacije na HVU objekt br. 4, Zagreb

 

MINISTARSTVO OBRANE, ZAGREB

– Izvođenje radova na modernizaciji sustava grijanja i hlađenja objekta MORH-a, Zvonimirova 12, Zagreb

 

GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1, ZAGREB

– Izvođenje strojarskih radova u toplinskoj stanici, radijatorsog grijanja, te toplozračnog grijanja dvorane u I. OŠ Dugave.

 

MESNA INDUSTRIJA VAJDA d.d. Čakovec

– NOVE HLADNJAČE – Dobava i montaža rashladnog uređaja za indirektno hlađenje novih hladnjača za svinje i goveda uključivo sa četvrtanjem, manipulativnim hodnicima te ekspeditnim dokom. Radovi su obuhvatili izgradnju sustava za 7 komora ukupnog tereta Q= 100 kW.

 

VINDON d.o.o., SLAVONSKI BROD

– Rekonstrukcija i popravak rashladne instalacije u proizvodnom pogonu. Radovi su obuhvatili zamjenu dijela automatskih ventilskih grupa sa pripadajućom instalacijom amonijačnog razvoda.

 

HLAĐENJE SISTEMI d.o.o.