hla?enjegrijanjeklimatizacijaalternativni energetski sustavi
english hrvatski


Jedan od efikasnih na?ina da umanjite tro?kove poslovanja je taj da prvenstveno smanjite tro?kove utro?ka energije po jedinici Va?eg proizvoda na na?in da dio ulo?ene energije tijekom proizvodnje nakon njenog zavr?etka ne odbacite, ve? je ponovo barem dio vratite u proces. To ostvarujemo uklju?ivanjem razli?itih sustava kao ?to su energetske rekuperacije, regeneracije, dizalice topline, te drugi ure?aji koji rade na principu kru?nih procesa, a koji ?e Va?u "otpadnu energiju" dovesti na nivo da je se mo?e ponovo uklju?iti u osnovni proces ili eventualno upotrijebiti u drugim djelovima gdje je mogu?e koristiti energiju ni?eg temperaturnog nivoa. Procesi se okre?u "lijevo" i "desno " i svi imaju svoju "toplu" i "hladnu " stranu. Mi smo ovdje da ih okrenemo kako Vama najbolje odgovara.

Nije Vam svejedno koliko ?ete elektri?ne energije ili goriva potro?iti po proizvedenoj jedinici grijanja ili hla?enja. Jo? vi?e ste zainteresirani da utro?ite ?to manje energije po jedinici Va?eg proizvoda. Kalo na Va?em proizvodu tako?er je nesumnjivo novac isto kao i energija. Svi ovi elementi u energetskim procesima ponekad nisu jasno vidljivi. Prepustite izradu koncepta najpovoljnijeg rje?enja nama i tako pretvorimo ono ?to je nevidljivo u ne?to za Vas potpuno stvarno i opipljivo.

Dizalica topline

Rekuperatori - izmjenjiva?i

Apsorpcioni sustavi

ORC - procesi

Sustavi sa adijabatskim hla?enjem

Ostali alternativni izvori

Like all Rolex replica watches uk, the new Rolex Deepsea watch is certified by the top observatory's precision timepieces to ensure top performance when worn.A replica watches designed for deep sea diving, the Rolex Deepsea is water resistant to 3,900 meters. The watch's enamel case has been redesigned to ensure that the size and thickness of the replica watches online are not affected by the extraordinary resistance to stress. To this end, brand innovation invented the Ringlock system. Rolex replica watches sale patented Ringlock system case structure, the Rolex Deepsea watch can withstand huge deep water pressure.